Privacyverklaring

Privacyverklaring Embipro

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Verwerking gegevens
In Embipro kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening richting u als (potentiele) klant goed te kunnen bedienen. 

Plichten
Embipro is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons project plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld;
 • Voor dienstverlening;
 • Om contact met u op te kunnen nemen;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden wanneer dat afwijkt van de in deze verklaring genoemde redenen;
 • Alle projectpartners binnen Embipro hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening of zolang wettelijk is vereist voor bijvoorbeeld financiële verslaglegging.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken aan Embipro. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals schriftelijk gemachtigde, curator of mentor). Embipro zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De projectpartners van Embipro hebben de plicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Embipro kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Embipro, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Embipro kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • De organisatie waaraan u verbonden bent;
 • Uw adresgegevens (of die van uw organisatie);
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Waarom wij gegevens nodig hebben

 • Om contact met u op te kunnen nemen na aanvraag in contactformulier;
 • Om contact met u op te kunnen nemen tijdens onze dienstverlening aan u als klant;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het versturen van een evaluatieformulier;
 • Voor het uitvoeren van de dienstverlening die u bij Embipro afneemt.

Privacy op deze website
Onze website kent een contactformulier waarmee u ons vraagt contact met u op te nemen. De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het inschrijfformulierformulier verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • De organisatie waaraan u bent verbonden;
 • Telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Deze gegevens worden ons door het contactformulier rechtstreeks via email toegestuurd waarna wij via email (en/of telefonisch) contact met u zullen opnemen.

Tevens zullen de gevraagde gegevens ons de mogelijkheid geven om u telefonisch en/of via email te benaderen in geval wij contact met u moeten opnemen bijvoorbeeld in verband met wijzigingen of het plannen van een afspraak.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Embipro bewaart uw persoonsgegevens voor de genoemde formulieren niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens
Embipro verkoopt of deelt nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Google
Embipro maakt gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Geef dit dan bij ons aan en wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Beveiliging
Embipro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen terwijl u de formulieren invult en/of indient.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Embipro.

Contact
Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.